Od 2019 roku możesz skorzystać z ulgi w podatku dochodowym – m.in. na zakup fotowoltaiki, folii grzewczych oraz termomodernizację domu. Możesz odliczyć aż 53 tys zł w ciągu 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek!

 

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej?

Z ugi może skorzystać podatnik podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, “będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki kwalifikowane do skorzystania z ulgi.

 

Jakie wydatki są kwalifikowane do ulgi podatkowej?

 

 • Materiały budowlane i urządzenia:
 1.  materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów
  wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2.  węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3.  kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia
  powietrza i odprowadzenia spalin;
 4.  kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia
  powietrza i odprowadzenia spalin;
 5.  zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6.  kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
  28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
  wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7.  przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8.  materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9.  materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10.  materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11.  pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12.  kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13.  ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14.  stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy
  garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15.  materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła
  i chłodu.